บริการให้คำปรึกษาด้าน IT Consulting

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีสามารถสร้างสรรค์ห้เกิดสิ่งใหม่ๆได้มากมาย จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างมาก ที่ธุรกิจจะนำความสามารถในส่วนนี้มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ซึ่ง TechSpace เล็งเห็นถึงประเด็นดังกล่าว และพร้อมบริการช่วยวางแผนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้าน IT รวมถึงลดต้นทุน TCO (Total cost of ownership) ของธุรกิจอีกด้วย

TechSpace IT Consulting Services ให้คำแนะนำที่คำนึงถึงผลประโยชน์สำหรับธุรกิจสูงสุด ให้สามารถตัดสินใจด้านการใช้เทคโนโลยีได้ง่ายยิ่งขึ้น และพร้อมช่วยเหลือเพื่อดำเนินการตามความต้องการของแต่ละธุรกิจ

ไม่ว่าธุรกิจของคุณ ต้องการจะเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานด้าน IT หรือแม้แต่การควบคุมกระบวนทางธุรกิจ เราพร้อมปรับแต่งและแนะนำวิธีการที่เหมาะสมกับความต้องการที่แตกต่างกันในทุกๆธุรกิจ

สิ่งที่คุณจะได้รับ หากใช้บริการนี้กับเรา

ทำความเข้าใจข้อมูลของธุรกิจ เพื่อนำมาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ และตรงตามวัตถุประสงค์ รวมถึงเป้าหมายของธุรกิจ

พัฒนากลยุทธ์และแผนงานด้าน IT ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถคาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

จัดทำ BCP เพื่อให้ระบบภายในธุรกิจปลอดภัย พร้อมทั้งเตรียมและป้องกันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดอันตรายกับข้อมูลของธุรกิจ

ลดความเสี่ยงด้าน IT เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจที่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้เสมอ รวมถึงปฏิบัติตามกฏที่กำหนดไว้

5 Tips for cloud computing security

Are you hesitant about adopting cloud computing services into your IT infrastructure? You are not alone.

images
Helping you every step of the way

บริการช่วยเหลือและสนับสนุน IT Project ของคุณอย่างเต็มรูปแบบ

1

ประเมินข้อมูล

ประเมินข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐาน IT ของธุรกิจ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางตามความต้องการ โดยอยู่ภายใต้งบประมาณของคุณ

2

วางแผนและออกแบบ

วางแผนและออกแบบร่วมกับธุรกิขของคุณ เพื่อทำความเข้าใจ, คัดเลือก และประเมินข้อดี-ข้อเสีย เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขในลำดับต่อไป

3

จัดทำแผนดำเนินการ

จัดทำแผนการ เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินงานไปได้อย่างต่อเนื่อง

4

ปรับปรุงประสิทธิภาพ

ทำการปรับปรุง ฝึกฝน และดำเนินการตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกๆโครงการของคุณ ประสบผลสำเร็จ

Call us today! 02 381 9075.

Learn more about how our IT consulting services can help you meet your business goals.